Nasz patron     Kalendarium      Regulaminy      Pracownicy      Internet i Wi-Fi      Jubileusz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza jest centralną biblioteką Pabianic. Od 2001 roku pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Na sieć bibliotek publicznych naszego miasta składają się również 4 filie, które prowadzą także urozmaiconą działalność kulturalno-oświatową. Są to m. in.: wystawy książek, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, konkursy, projekcje filmowe, wystawy plastyczne, imprezy artystyczne, lekcje biblioteczne i inne. Nasza działalność informacyjna to pomaganie w uzyskaniu informacji bieżącej o zbiorach bibliotecznych, udzielanie informacji bibliograficznych i faktograficznych z różnych dziedzin, udostępnianie informacji w formie tradycyjnej i na nośnikach elektronicznych, poszukiwanie literatury na zgłoszony temat oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego, komputerowego i internetowego.
Zbiory bibliotek liczyły na koniec 2012 roku 155.539 druków zwartych i czasopism oprawnych oraz 2.650 zbiorów specjalnych. W ciągu ostatniego roku korzystało z nich 7.866 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 84.806 razy i wypożyczyli 223.285 jednostki inwentarzowe zbiorów.
Wartość zakupów zbiorów MBP w 2012 roku wyniosła 68.261,39 zł (dwukrotnie więcej niż w 2011 roku). Na kwotę tę składa się dotacja organizatora, dotacja MKiDN oraz środki pozyskane przez MBP (dary sponsorów i wpłaty czytelników na nowości). Zakupiono łšcznie 2.669 woluminów, w tym: 1.068 z dotacji organizatora za 25.299,49 zł, 1.348 woluminów z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 27.960,12 zł oraz 253 woluminy ze środków własnych (z kiermaszu i wpłat czytelników) za 5.414,60 zł. Biblioteki przyjęły również 936 darów książkowych od instytucji, sponsorów i czytelników za kwotę 9.547,30 zł.

W 2013 roku z Biblioteki Narodowej w ramach zadania "Zakup nowoœci wydawniczych dla bibliotek" pozyskaliśmy dodatkowe 30.300 zł na nowe zbiory, które już są dostępne w naszych bibliotekach. Uzyskaliœmy dostęp do książek elektronicznych (www.libra.ibuk.pl) dla czytelników naszego powiatu z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W grudniu natomiast za 20.000 zł zakupiliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z środków Instytutu Książki w ramach Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013".
Zapraszamy czytelników do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą.
Program Promocja czytelnictwa MKiDN